¿Què són els SPG? (Sistemes Participatius de Garantia)

Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) són formes de certificar un producte com a ecològic, de forma participativa.  

A les trobades anteriors de La Repera s’han fet talleres sobre SPG ens els que s’ha parlat sobre les limitacions del CCPAE, la necessitat dels SPG, aspectes importants per a un SPG, com podria ser el procés i com el podríem dur a terme. Podeu consultar una síntesi més endavant o bé les memòries senceres al web de la Repera www.repera.wordpress.com 

Des de l’última Repera el moviment agroecològic està fent passos endavant, amb l’Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles i l’augment del nombre de cooperatives de consum dia a dia. Ja n’hi ha més de 120, amb molta heterogeneïtat de prioritats i motivacions! La Xarxeta (un grup de productores agroecològiques) ha estat treballant sobre criteris de certificació, els canvis al govern pronostiquen una privatització de l’actual segell CCPAE i alguns incidents han generat desconfiança i alarma sobre les garanties dels productes comercialitzats com a ecològics. Per tot això sembla que creix la necessitat de caminar cap a certa autonomia i capacitat de decisió sobre els criteris i procediments de certificació dels productes (agro)ecològics.  

Formació teòrica sobre el que és un SPG i diferents experiències concretes  

Dissabte al matí dedicarem una sessió formativa teòrica sobre què és un Sistema Participatiu de Garantia i diferents experiències concretes. Dissabte a la tarda farem una dinàmica per a pensar en un pla de treball, on posarem en comú els criteris que fem servir, i què hem treballat fins ara sobre SPGs, per què és necessari i com hauria de ser..  


Què són els Sistemes Participatius de Garantia?


La certificació de productes ecològics s’ha fet de diverses maneres, ja sigui des de la coneixença i confiança mútua entre productores i consumidores, a través d’un segell oficial (CCPAE, Demeter, AB Agriculture Biologique, etc.), o bé a través de Sistemes Participatius de Garantia (SPG).

Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) són formes de certificar un producte com a ecològic, sense dependre de la certificació per part de tercers. És un procés en què productores, consumidores i tècniques es troben, dialoguen, intercanvien coneixements, generen confiança i dinàmiques que permeten una millora continua en el modes de producció agroecològica. S’avaluen actituds, processos i experiències de producció en el seu context, i no només el producte. També s’amplien els criteris del que és un producte ecològic al que és un procés de producció agroecològic, incorporant criteris que tenen en compte les condicions socials i ambientals.

Els SPG es basen en la confiança, la participació, la transparència, la revisió externa i el procés pedagògic. Per a entrar-hi més en detall, podeu llegir els documents al final del text, en el que trobareu amb més profunditat què són els SPG i algunes experiències concretes, a Andalusia, a França o a Brasil.
El que tots els SPG tenen en comú és que consumidores i productores s’impliquen en l’establiment de les normes i dels processos de certificació. També existeix una mínima burocràcia compensada per la transparència del sistema i uns costos assequibles als productors.

Què s’ha fet fins ara a La Repera respecte els SPG?

Limitacions del CCPAE
 Falta de transparència i participació en l’elaboració de la norma i de la certificació.
 Monopolització de la denominació de producció agrària ecològica.
 Manca de criteris socials i ambientals.
 Afavoreix la producció ecològica industrial
 No s’adapta als petits productors: costos no assumibles. L’inscrit dóna molt i rep poc.
 Poca credibilitat i garantia (decidida per grups de pressió)  

Per què necessitem un SPG? 

 Confiança i credibilitat quan les relacions no poden ser tan directes com voldríem
 Forma de regulació i millora entre productores i d’informació entre productores
 Creació de xarxa
 Autogestió en la certificació (poder incidir-hi)
 Forma per a certificar un procés de producció JUST (socialment equitatiu), NET (mediambientalment) i VIABLE (ecològica i econòmicament) i un producte BO (de qualitat) i que consideri els projectes de transformació sòcio-econòmica  

Aspectes importants en un SPG  

Confiança i aprenentatge mutu (crear una xarxa de confiança de productors i consumidors, construir la confiança a través d’un procés i consolidar-la, formar als i les participants)
Participació (treball conjunt entre productors i consumidors, control participatiu de tots els actors)
Compromís (exigeix un compromís elevat dels seus participants)
Transparència i horitzontalitat (procés obert i assembleari)
Continguts agroecològics (incorporació de criteris socials i ambientals, taxes adequades a les possibilitats dels productors, sistema adaptat al territori, considerar procés de producció fins al producte final -també embalatges, distribució)  

Com podria ser el procés de certificació? 

Fitxes compartides entre les coopes (algunes ja ho estan fent)
Criteris de certificació (la Xarxeta hi està treballant)
Visites d’equips formats per una consumidora, una productora i una tècnica, que entrevisten el projecte de producció, recullen informació que es valorarà segons els criteris de certificació prèviament consensuats 

Què podríem fer?  

 Formalitzar els processos interns de les cooperatives: fitxes, visites, “dinàmica de la confiança”.
 Formalitzar la coordinació local entre les cooperatives sobre criteris de garantia.
 Compartir informació sobre mètodes i criteris de confiança
 Autoregulació de xarxes de productores i augmentar el suport des del consum.